Group E2

Matus Antolik
Gökhan Bayraktar
John Du Preez
Payoja Raikar
Juan Diego Vele